Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 28 липня 2014 року
Код за ЄДРІСІ 23400287
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 20 січня 2015 року
Основні активи

-кошти та депозити у національній та іноземній валюті;

- майнові права за договорами з банками щодо виплати грошового еквіваленту золота за його поточним курсом;

- золото у зливках на зберіганні у банківських сховищах

Термін діяльності до 27 липня 2034 року

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 10 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 50 000 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів 500 000 000 грн.
Свідоцтво про реєстрацію випуску № 00655 від 18 вересня 2014 року
Спосіб розміщення  публічне розміщення 
Мінімальна сума грошових коштів, на яку можна придбати інвестиційні сертифікати Фонду 100 000 грн. (див. Проспект емісії)
Обіг підлягають вільному обігу

Викуп (погашення)

Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду. Передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів (див. Регламент)
Кількість цінних паперів, яку можна пред’явити до дострокового викупу не менше 10 000 шт.

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо спеціалізованих фондів банківських металів

Дивідендна політика 

Дивіденди по цінних паперах Фонду не нараховуються та не сплачуються.

Винагорода і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)
Надбавка при розміщенні  1% від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду
Знижка при достроковому викупі - 7% (при безготівкових розрахунках);
- 8% (при розрахунках готівкою)
Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 0,9 % (нуль цілих дев’ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: послуги зберігача активів Фонду, торгівців цінними паперами, депозитарію, аудитора, нотаріальні послуги тощо  не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

ІНВЕСТУВАТИ