Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 11 березня 2003 року
Код за ЄДРІСІ 221004
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 30 вересня 2003 року
Основні активи Цінні папери (цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінні папери органів місцевого самоврядування, цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті та інші активи (крім об’єктів нерухомості) дозволені чинним законодавством України
Термін діяльності не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Номінальна вартість 50 коп.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 2 000 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів 1 000 000 грн.
Форма існування інвестиційних сертифікатів бездокументарна
Свідоцтво про реєстрацію випуску №00418 від 17 липня 2013 року
Спосіб розміщення публічне розміщення
Обіг підлягають вільному обігу в період між інтервалами викупу, в інтервалах викупу - підлягають вільному обігу на фондовій біржі 

Викуп (погашення)

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються 10 числа кожного місяця 

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо диверсифікованих інвестиційних фондів (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика 

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах фонду не нараховуються та не сплачуються (див. Регламент).

Винагорода і витрати

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) Фактично понесені, але не більше 5% (п’яти відсотків) середньої вартості чистих активів Фонду за рік

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ