Шановні акціонери!

     01 вересня 2020 року Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клаб» прийнято рішення про продовження строку діяльності ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Клаб» строком на 2 (два) роки – до 18 (вісімнадцяти) років.

Повідомлення про викуп акцій

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – «ПрАТ «КІНТО»), що на підставі договору про управління активами № 4 від 12 листопада 2004 року діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клаб», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33151991 (далі – «Фонд»), в особі виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» Веремієнка С.М., який діє на підставі повноважень, наданих статутом, повідомляє, що 01 вересня 2020 року Загальними зборами Фонду (далі – «Збори») було прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду та про пов’язаний з цим викуп Фондом власних акцій у акціонерів Фонду, які повідомлять про бажання продати акції Фонду (далі – «Акції») та здійснять усі передбачені цим повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки, визначені Повідомленням. Викуп Акцій здійснюється без залучення агента з викупу безпосередньо компанією з управління активами Фонду – ПрАТ «КІНТО».

Положення Повідомлення в частині прав та обов’язків Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду, а також інших умов та процедур, що стосуються Фонду чи акціонера Фонду, становлять публічну пропозицію Фонду до всіх осіб, які на дату акцепту цієї пропозиції є акціонерами Фонду, укласти договір про викуп Акцій (далі – «Договір»). При цьому кількість Акцій, які акціонер Фонду має право пред’явити до викупу, не може перевищувати кількості Акцій, що належали йому на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 01 вересня 2020 року.

Передбачені в Повідомленні умови є однаковими для всіх акціонерів Фонду і не можуть бути змінені на їх вимогу.

Зборами визначено наступний порядок взаємовідносин Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду з приводу викупу Акцій та розрахунків за викуплені Акції:

1.       Акціонер Фонду має право прийняти вищевказану пропозицію, викладену у цьому Повідомленні (і тим самим укласти Договір) шляхом здійснення усіх без винятку дій, що перелічені у п.п.1.1-1.3 цього Повідомлення, а саме:

1.1. підписання та подання Фонду, від імені якого діє ПрАТ «КІНТО», заявки на викуп Акцій (далі – «Заявка»);

1.2. подання ПрАТ «КІНТО» усіх передбачених цим Повідомленням документів. Своєчасне отримання ПрАТ «КІНТО» таких належним чином оформлених документів свідчить про укладення між Фондом та акціонером Фонду Договору на умовах та у порядку, встановленому Повідомленням та законодавством;

1.3. здійснення всіх дій, що необхідні і достатні для передачі Фонду Акцій.

2.       Для здійснення викупу належних акціонеру Фонду Акцій та одержання розрахунку, акціонер Фонду повинен:

2.1. пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КІНТО» особисто або через представника чи надіслати рекомендованим листом наступні документи:

2.1.1.  для фізичних осіб:

 • два примірники Заявки, оформленої та підписаної акціонером Фонду (його законним представником, іншою уповноваженою особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Повідомлення;
 • довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду;
 • паспорт акціонера Фонду (законного представника, іншої уповноваженої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом акціонера Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;
 • довідку про присвоєння акціонеру Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом акціонера Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;

2.1.2.  для юридичних осіб:

 • два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником акціонера Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 2 до цього Повідомлення. Підпис керівника акціонера Фонду повинен бути засвідчений печаткою такого акціонера (за наявності), а підпис уповноваженої особи – в порядку, визначеному п.2.2 цього Повідомлення;
 • довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду;
 • паспорт керівника акціонера Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) акціонера Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;
 • оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ПрАТ «КІНТО» заходів з ідентифікації та вивчення акціонера Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 • належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів акціонера Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

2.2. Підпис акціонера Фонду (уповноваженої особи акціонера) – фізичної особи на Заявці, повинен бути засвідчений нотаріусом чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати справжність підпису особи, крім випадку, коли такий підпис вчинений у присутності уповноваженого представника ПрАТ «КІНТО». Від імені акціонерів – юридичних осіб вказані документи можуть бути підписані уповноваженими установчими документами посадовими особами. Підпис останніх на документах повинен бути скріплений печаткою юридичної особи (за наявності).

2.3. Приймання передбачених п.2.1 цього Повідомлення документів від акціонерів Фонду здійснюється по 01 грудня 2020 року включно. При цьому:

 • у випадку, коли акціонер Фонду бажає здійснити передачу документів особисто – їх приймання представниками ПрАТ «КІНТО» відбувається кожного дня, крім вихідних (субота та неділя), а також святкових та неробочих днів з 1000 до 1700 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б;
 • у випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи повинні бути відправлені за відповідною адресою обов’язково рекомендованим листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не пізніше 23 листопада 2020 року. Поданими своєчасно визнаватимуться лише документи, отримані ПрАТ «КІНТО» від органів поштового зв’язку до закінчення зазначеного у цьому пункті строку, а також отримані ПрАТ «КІНТО» після закінчення цього строку з відміткою поштового органу відправника, яка датована не пізніше 23 листопада 2020 року. У всіх інших випадках документи вважаються неподаними та повертаються адресанту.

2.4. У разі виконання акціонером Фонду вимог п.2.1.-2.3. Повідомлення, акціонеру Фонду повертається примірник Заявки із зазначенням дати її отримання (при отриманні документів від акціонера Фонду поштою, примірник Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається акціонеру Фонду листом).

3.       Договір вважається укладеним з дати отримання ПрАТ «КІНТО» у належній формі усіх передбачених п.2.1. цього Повідомлення документів з дотриманням строків, зазначених у п.2.3. Повідомлення.

4.       У випадку неподання (неналежного та/або несвоєчасного подання) акціонером Фонду усіх передбачених п.2.1.1. або п.2.1.2. документів, він вважається таким, що відмовився від використання права викупу належних йому Акцій, встановленого рішенням Зборів.

5.       Акціонер Фонду, що пред’явив до викупу Акції в установленому цим Повідомленням порядку, (далі – «Продавець») зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи щодо передачі Фонду Акцій не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня укладення Договору, але, у будь-якому випадку, не пізніше 01 грудня 2020 року.

5.1. Продавець визнається таким, що належним чином виконав свої зобов’язання з передачі Акцій, у разі, коли у встановлений цим пунктом строк надав усі необхідні та достатні документи депозитарній установі, у якій відкритий рахунок у цінних паперах, з якого мають бути списані на користь Фонду Акції, що є предметом Договору.

5.2. Право власності на Акції, що відчужуються Продавцем за Договором, переходить до Фонду з моменту зарахування Акцій на рахунок у цінних паперах Фонду відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

6.       Оплата переданих згідно Договору Акцій буде здійснена Фондом виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну Акцію, що перебуває в обігу, станом на 01 вересня 2020 року, а саме: 25 633,97 грн. (двадцять п’ять тисяч шістсот тридцять три гривні 97 копійок).

6.1. Розрахунки з Продавцями за передані згідно з Договором Акції здійснюються виключно грошовими коштами у національній валюті – гривні, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок акціонера Фонду. Виплата готівкових коштів за передані Продавцем Акції здійснюватись не буде. У разі неможливості здійснення розрахунків по Акціях згідно наведених в Заявці та інших наданих Продавцем документах його банківських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірної інформації і таке інше), ПрАТ «КІНТО» від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я Продавця в обраному ПрАТ «КІНТО» комерційному банку або передає такі кошти в депозит обраної ПрАТ «КІНТО» нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі Продавцю.

6.2. Сума коштів, що підлягатиме переказу Продавцю за передані згідно цього Повідомлення Акції, (далі – «Сума викупу») становитиме суму, визначену відповідно до п.6 цього Повідомлення, помножену на кількість Акцій, що передаються Продавцем згідно укладеного відповідно до цього Повідомлення Договору.

6.3. Розрахунки за передані Продавцем згідно з Договором Акції будуть здійснюватись після продажу активів Фонду на суму, достатню для здійснення розрахунків з Продавцями, але у будь-якому разі мають закінчитись не пізніше 01 квітня 2021 року.

6.4. У разі, якщо розрахунки з Продавцем-фізичною особою здійснюватимуться шляхом переказу на рахунок, відкритий у банку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», з Суми викупу буде утримуватися встановлена зазначеним банком комісія за виконання платіжного доручення.

7.       Продавці мають право конвертувати акції Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює ПрАТ «КІНТО», відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 № 2073, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.10.2013 за № 1796/24328.

8.       У випадку невиконання (неналежного виконання) Фондом обов’язків щодо оплати Акцій Продавцю, передбачених п.6.3 цього Повідомлення, Фонд зобов’язаний сплатити такому Продавцю за період прострочення оплати пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла протягом означеного періоду. Сплата Фондом пені відповідно до цього пункту, позбавляє Продавця права вимагати відшкодування збитків.

9.       Умови про відповідальність, що передбачені п.8 цього Повідомлення, не поширюються на випадки, при настанні яких відповідно до законодавства та Договору, укладеного внаслідок акцепту умов цього Повідомлення, Фонд звільняється від відповідальності за невиконання (повне або часткове) чи неналежне виконання умов такого Договору. Фонд звільняється від відповідальності за повне чи часткове невиконання, неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок настання обставин (випадків), що перебувають поза контролем Фонду і які мають надзвичайний характер, значно утруднюють або роблять неможливим або недоцільним виконання будь-якими особами зобов’язань, передбачених Договором, а саме: набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії банківських чи депозитарних установ, які здійснюють відповідні дії у зв’язку з Договором, обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, що обслуговують Фонд чи Продавця, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на виконання Фондом своїх зобов’язань і при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів значно утруднює та/або робить неможливим або недоцільним виконання зобов’язань, передбачених Договором.

10.     Усі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв’язку із Договором, чи його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні домовленості – передаються на розгляд відповідного суду.

11.     Строк дії Договору розпочинається у дату, визначену відповідно до п.3. цього Повідомлення, та закінчується 26 квітня 2021 року, але в будь-якому разі не раніше повного виконання Сторонами обов’язків, передбачених Договором.

12.     Місцем укладення та виконання Договору є місто Київ, Україна.

13. Реквізити Фонду:

Найменування – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія Клаб»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 33151991;

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б;

№ рахунку у цінних паперах – 10002400623010164;

Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних паперах: ПАТ «НДУ».

Виконавчий директор ПрАТ «КІНТО»                                                    Веремієнко С.М.

 

Додаток 1

 

«___» ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

 

Паспортні дані

 

Місце реєстрації (за паспортом)

 

Банківські реквізити

 

Телефон

 

Вид цінного папера

 

Повне найменування інституту спільного інвестування

 

Кількість цінних паперів

 

Ціна цінного папера

 

Загальна вартість цінних паперів

 

Наявність наміру в проведенні конвертації*

 

__________

*У разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом «так».

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Клаб» у порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповідно до чинного законодавства.

________________
(підпис)

Додаток 2

«___» ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Повне найменування

 

Місцезнаходження

 

Код за ЄДРПОУ

 

Банківські реквізити

 

Телефон

 

Вид цінного папера

 

Повне найменування інституту спільного інвестування

 

Кількість цінних паперів

 

Ціна цінного папера

 

Загальна вартість цінних паперів

 

Наявність наміру в проведенні конвертації*

 

__________

*У разі наявності наміру у проведенні конвертації заповнюється словом «так».

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія Клаб» у порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповідно до чинного законодавства.

___________________________________  ______________    ___________________________

          (посада уповноваженої особи)            (підпис)                       (прізвище, ініціали)